Zasiedzenie ziemi rolnej

Zasiedzenie ziemi rolnej przez rolnika indywidualnego

24 kwietnia 2017

Często zdarza się, że rolnicy prowadząc własne gospodarstwa, nagle dowiadują się, iż nie posiadają tytułu prawnego do nieruchomości. Refleksja co do stanu prawnego ziemi wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego przychodzi zazwyczaj w momencie, w którym ma ona się stać przedmiotem obrotu prawnego, najczęściej sprzedaży. Problem ma ogromne znaczenie praktyczne, ponieważ notariusz nie sporządzi umowy, jeżeli sprzedający nie wykaże swojego prawa własności. Z drugiej strony w praktyce często trudno jest ustalić tożsamość właściciela opuszczonej nieruchomości, którą rolnik uważał do tej pory za swoją własność i prowadził na niej gospodarstwo rolne.

czytaj więcej
Zasiedzenie nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste

Zasiedzenie nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste

9 marca 2017

W literaturze prawniczej do tej pory sporne jest, czy posiadacz samoistny gruntu oddanego innej osobie w użytkowanie wieczyste może nabyć przez zasiedzenie prawo własności tego gruntu, czy też tylko prawo użytkowania wieczystego. Orzecznictwo w tej kwestii również nie jest jednolite. Przy ocenie takich stanów faktycznym może pomóc najnowsza uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2016 roku wydana w poszerzonym składzie siedmiu sędziów (III CZP 57/16), zgodnie z którą samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie.

czytaj więcej
Zasiedzenie przesyłu a posiadania zależne

Posiadanie zależne nieruchomości wywodzone ze stosunku obligacyjnego a możliwość zasiedzenia służebności przesyłu przez przedsiębiorcę przesyłowego – część II

30 grudnia 2016

Wyprowadzane ze stosunku obligacyjnego (np. umowy najmu, dzierżawy, użyczenia) posiadanie zależne nieruchomości zajętych pod infrastrukturę przesyłową, wykonywane przez przedsiębiorcę przesyłowego, wyklucza możliwość zasiedzenia służebności przesyłu. Takie posiadanie nie może być upatrywane jako posiadanie prowadzące do zasiedzenia służebności przesyłu. W tej sytuacji nie może być bowiem mowy o przypisaniu przedsiębiorcy przesyłowemu zamiaru niezbędnego do zasiedzenia, skoro przedsiębiorca nie ma woli (animus) posiadania służebności, lecz swoje uprawnienia wykonuje pozostając w przekonaniu, że nawiązał z właścicielem nieruchomości obligacyjny stosunek prawny uprawniający go do korzystania z nieruchomości.

czytaj więcej
Zasiedzenie przesyłu a posiadania zależne

Posiadanie zależne nieruchomości wywodzone ze stosunku obligacyjnego a możliwość zasiedzenia służebności przesyłu przez przedsiębiorcę przesyłowego – część I

21 grudnia 2016

Przedmiotem niniejszej publikacji są rozważania na temat tego, czy wykonywane przez przedsiębiorcę przesyłowego posiadanie zależne nieruchomości wyprowadzane ze stosunku obligacyjnego (np. umowy najmu, dzierżawy, użyczenia) w zakresie urządzeń przesyłowych zlokalizowanych na tej nieruchomości może prowadzić do zasiedzenia przez niego odpowiedniej służebności przesyłu.

czytaj więcej
Zasiedzenie służebności drogi koniecznej

Zasiedzenie służebności drogi koniecznej

20 września 2013

Jakie są warunki niezbędne do nabycia służebności drogi koniecznej w drodze zasiedzenia? Jaki jest czas niezbędny do zasiedzenia służebności? Czym jest trwałe i widoczne urządzenie niezbędne do zasiedzenia służebności drogi koniecznej, w jakich sytuacjach warunek ten jest spełniony? Na jakich zasadach powinna być ustanowiona służebność drogi koniecznej?

czytaj więcej
Podatek od zasiedzenia nieruchomości

Podatek od zasiedzenia nieruchomości

9 kwietnia 2013

Czy nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia jest opodatkowane? Jakie są obowiązki nabywcy wobec urzędu skarbowego? Czy istnieją zwolnienia z podatku mające zastosowanie do zasiedzenia nieruchomości?

czytaj więcej
Zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego

Zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego

5 kwietnia 2013

Czy można nabyć prawo użytkowania wieczystego w drodze zasiedzenia? Jakie są warunki nabycia prawa użytkowania wieczystego przez zasiedzenie? Czy można nabyć przez zasiedzenie budynki posadowione na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste?

czytaj więcej