Polityka prywatności

Polityka Prywatności Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy sp. k. w Poznaniu

W tym niniejszej Polityce prywatności Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Poznaniu („Kancelaria”), prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej i serwisów, w tym sposób ich ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa. Jako Administrator Państwa danych osobowych, zobowiązujemy się do należytej ochrony informacji i danych osobowych, dotyczących Użytkowników odwiedzających stronę internetową https://piszcz.pl/pl/ oraz korzystających z serwisów prowadzonych przez Kancelarię.

I. Definicje

1. Administrator/Kancelaria– oznacza Kancelarię Prawną Piszcz i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000084891, posiadająca NIP: 7822109761, REGON: 631284687, która jako administrator portalu prowadzonego na stronie internetowej: https://piszcz.pl/pl/, przetwarza dane osobowe Użytkowników.
2. Strona Internetowa/Strona – strona internetowa prowadzona pod adresem: https://piszcz.pl/pl/, której administratorem jest Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Poznaniu.
3. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, za pośrednictwem których Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: https://piszcz.pl/pl/,
4. Serwis Prawo w Pracy – oznacza stronę internetową lub aplikację, za pośrednictwem których Administrator prowadzi serwis internetowy – blog o tematyce prawa pracy tj. „Prawo w Pracy”, działający w domenie: https://www.prawowpracy.pl/.
5. Serwis Wizjer Prawny – oznacza stronę internetową lub aplikację, za pośrednictwem których Administrator prowadzi serwis internetowy – zawierający porady prawne o tematyce dotyczącej nieruchomości tj. „Wizjer Prawny”, działający w domenie: https://www.wizjerprawny.pl/.
6. Serwis Radar Prawny – oznacza stronę internetową lub aplikację, za pośrednictwem których Administrator prowadzi serwis internetowy – biuletyn „Radar Prawny” przeznaczony dla kadry zarządzającej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, działający w domenie: https://biuletyn.piszcz.pl/
7. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony Internetowej Administratora, Serwisu, Serwisu Prawo w Pracy, Serwisu Wizjer Prawny lub Serwisu Radar Prawny np. urządzenia mobilne, komputery.
8. Użytkownik – oznacza podmiot, który korzysta ze Strony Internetowej Administratora, Serwisu, Serwisu Prawo w Pracy, Serwisu Wizjer Prawny lub Serwisu Radar Prawny, którego dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię.

II. Co to jest RODO?

RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, to unijne rozporządzenie, które reguluje kwestię ochrony danych osobowych oraz sposób ich zabezpieczenia.

RODO weszło w życie w dniu 25 maja 2018 roku, w jednakowym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Przepisy RODO odnoszą się m.in. do przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Internetu, w tym za pośrednictwem Strony Internetowej Administratora, Serwisu, Serwisu Prawo w Pracy, Serwisu Wizjer Prawny, Serwisu Radar Prawny, których administratorem jest Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

III. Czym są dane osobowe?

Danymi osobowymi, zgodnie z RODO są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są przykładowo zbierane za pośrednictwem Strony Internetowej Administratora, Serwisu, Serwisu Prawo w Pracy, Serwisu Wizjer Prawny lub Serwisu Radar Prawny – następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, czy numer telefonu.

IV. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Towarowej 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000084891. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem e-mail: kancelaria@piszcz.pl i numeru tel.: +48 (61) 859 44 44.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Anna Hoffmann. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod numerem telefonu: +48 (61) 859 44 44 i za pośrednictwem adresu e-mail: iod@piszcz.pl.

V. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora za pośrednictwem: Strony Internetowej Administratora, Serwisu, Serwisu Prawo w Pracy, Serwisu Wizjer Prawny, Serwisu Radar Prawny, przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit a) RODO tj. na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika.

Przetwarzanie danych osobowych klientów Kancelarii w celu prowadzenia działań marketingowych przez Kancelarię stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których te dane są zbierane i przetwarzane przez Kancelarię.

VI. Cele przetwarzanych danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej Administratora, Serwisu, Serwisu Prawo w Pracy, Serwisu Wizjer Prawny oraz Serwisu Radar Prawny
1. Serwis – dane osobowe są zbierane przez Administratora w celu zapewnienia właściwego korzystania z Serwisu. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na Stronie Internetowej są zbierane w celu udzielenia przez Administratora odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie, skontaktowanie się z Użytkownikiem lub przesłanie oferty handlowej i prowadzenia działań marketingowych. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Strony Internetowej – poprzez zakładkę „Kariera” są zbierane w celu prowadzonych procesów rekrutacyjnych przez Kancelarię. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem „Newslettera” są zbierane w celu otrzymywania przez Użytkownika newslettera, na który dokonano zapisu.
2. Serwis Prawo w Pracy – dane osobowe są zbierane przez Administratora w celu zapewnienia właściwego korzystania z Serwisu Prawo w Pracy. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem „Newslettera” są zbierane w celu otrzymywania przez Użytkownika newslettera, na który dokonano zapisu.
3. Serwis Wizjer Prawny – dane osobowe są zbierane przez Administratora w celu zapewnienia właściwego korzystania z Serwisu Wizjer Prawny. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem „Newslettera” są zbierane w celu otrzymywania przez Użytkownika newslettera, na który dokonano zapisu.
4. Serwis Radar Prawny – dane osobowe są zbierane przez Administratora w celu zapewnienia właściwego korzystania z Serwisu Radar Prawny. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem „Newslettera” są zbierane w celu otrzymywania przez Użytkownika newslettera, na który dokonano zapisu.

VII. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Dane osobowe Użytkowników, w związku z realizacją celów określonych w pkt. VI 1 niniejszej Polityki tj. w zakresie danych pozyskanych za pośrednictwem znajdującego się na Stronie Internetowej formularza kontaktowego, będą przetwarzane przez Administratora przez okres 2 lat, chyba że w tym czasie Użytkownik cofnie zgodę.

Dane osobowe Użytkowników w związku z realizacją celów określonych w pkt. VI 1 – 4 niniejszej Polityki prywatności tj. otrzymywania newslettera za pośrednictwem Serwisu, Serwisu Prawo w Pracy, Serwisu Wizjer Prawny lub Serwisu Radar Prawny będą przetwarzane przez Administratora do czasu wypisania się przez Użytkownika z newslettera, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat (tj. przez okres subskrypcji). W ramach realizacji praw związanych z ochroną danych osobowych Administrator, przed upływem wskazanego w zdaniu poprzednim okresu, ma prawo przesłania do Użytkownika wiadomości SMS lub e-mail z informacją dotyczącą planowanego zakończenia okresu subskrypcji. W przypadku niewyrażenia ponownej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika w celach otrzymywania newslettera za pośrednictwem Serwisu, Serwisu Prawo w Pracy, Serwisu Wizjer Prawny lub Serwisu Radar Prawny, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte z uwagi na zakończenie okresu subskrypcji.

Dane osobowe Użytkowników jako kandydatów do pracy w celu prowadzonej rekrutacji, będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikował Użytkownik.

W przypadku cofnięcia zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię we wskazanych w pkt. VI 1-4 niniejszej Polityki prywatności celach, dane te nie będą przetwarzane przez Kancelarię, chyba że istnieje inna podstawa prawna ich przetwarzania.

VIII. Komu przekazujemy Państwa dane?

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników są: pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczenia usług marketingowych, a także podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, konsultacyjne i audytowe.

Dane Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich.

IX. Jakie uprawnienia przysługują Użytkownikom na gruncie RODO?

Użytkownikom przysługuje prawo do żądania do Administratora:
1. dostępu do podanych przez Użytkowników danych osobowych, które dotyczą tych Użytkowników, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 3 RODO (art. 15 RODO);
2. sprostowania danych (art. 16 RODO);
3. usunięcia podanych przez Użytkowników danych osobowych tj. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika (art. 18 RODO);
5. przeniesienia danych osobowych Użytkownika (art. 20 RODO);
6. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownikom przysługuje ponadto prawo – w przypadku przetwarzania danych osobowych opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora tj. art. 6 ust 1 lit. f) RODO, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO. Zgodnie z tym, Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Użytkowników objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Powyższe prawa Użytkownicy mogą realizowań w następujący sposób:
1. poprzez kontakt z powołanym przez Administratora Inspektorem Danych Osobowych pod numerem telefonu: +48 (61) 859 44 44 i za pośrednictwem adresu e-mail: iod@piszcz.pl,
2. poprzez przesłanie pisemnego żądania na adres siedziby Administratora: Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp. k. ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań.

X. Skarga do organu nadzoru

Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy prawa.

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane przez Kancelarię w celach wskazanych w pkt. VI 1-4 niniejszej Polityki, będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (za pośrednictwem Strony Internetowej Administratora, Serwisu, Serwisu Prawo w Pracy, Serwisu Wizjer Prawny lub Serwisu Radar Prawny) jednak wobec tych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany a także dane te nie będą profilowane.

XII. Zmiany Polityki prywatności

Administrator zobowiązuje się do regularnej weryfikacji niniejszej Polityki prywatności, a także jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: wejście w życie nowych przepisów lub wytycznych organów. Kancelaria zastrzega również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych przez Użytkowników.

Informację dotyczące plików cookies znajdą Państwo w Polityce cookies zamieszczonej się na Stronie Internetowej.