Zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego

Czy można nabyć prawo użytkowania wieczystego w drodze zasiedzenia? Jakie są warunki nabycia prawa użytkowania wieczystego przez zasiedzenie? Czy można nabyć przez zasiedzenie budynki posadowione na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste?

Analiza

Przepisy regulujące nabycie prawa własności w drodze zasiedzenia dotyczą w szczególności nieruchomości: gruntowych, budynkowych i lokalowych. Prawo użytkowania wieczystego uprzednio ustanowione na nieruchomościach gruntowych należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, choć nie jest prawem własności nieruchomości gruntowej, może być przedmiotem zasiedzenia. Nabycie prawa użytkowania wieczystego w drodze jego zasiedzenia następuje na takich samych zasadach jak zasiedzenie nieruchomości. Tym samym konieczne jest wykorzystywanie nieruchomości tak jak użytkownik wieczysty – tj. w zakresie odpowiadającym treści ustanowionego umową użytkowania wieczystego. Niezbędnym jest także upływ odpowiedniego czasu takiego posiadania, wynoszącego obecnie 20 lub 30 lat, w zależności od dobrej lub złej wiary posiadacza.

Zasiedzieć można tylko już wcześniej ustanowione prawa użytkowania wieczystego. Zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego może biec wyłącznie po jego uprzednim ustanowieniu i tylko przeciwko użytkownikowi wieczystemu, a nie przeciwko właścicielowi gruntu. W stosunku do właściciela gruntu możliwe jest wyłącznie zasiedzenia prawa własności gruntu.

Nie jest wykluczone zasiedzenie budynków posadowionych na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste. Budynki takie są odrębnym od gruntu przedmiotem własności i należą do użytkownika wieczystego, jednakże są one przy tym związane z samym prawem użytkowania wieczystego. Oznacza to, że do zasiedzenia takich nieruchomości budynkowych może dojść tylko łącznie z zasiedzeniem samego prawa użytkowania wieczystego. Nie jest możliwe, by właścicielem budynków był inny podmiot niż użytkownik wieczysty.

Wnioski

Dopuszczalne jest nabycie prawa użytkowania wieczystego w drodze zasiedzenia, o ile prawo to zostało wcześniej ustanowione.

Do zasiedzenia prawa użytkowania wieczystego niezbędnym jest wykonywanie tego prawa zgodnie z kreującą je umową, przez okres 20 (gdy posiadanie opiera się na dobrej wierze) lub 30 lat (gdy posiadanie cechuje zła wiara).

Możliwe jest zasiedzenie prawa własności budynków posadowionych na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, ale tylko łącznie z samym prawem użytkowania wieczystego.

 

Autor: