Użytkowanie wieczyste - zaktualizowana opłata

Jakie są zasady wnoszenia zaktualizowanej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego?

22 kwietnia 2013

W październiku 2011 r. zmieniły się przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad uiszczania zaktualizowanej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Chociaż od tego czasu minęło już sporo czasu, praktyka pokazuje, iż zasady te nadal budzą wątpliwości. Organy aktualizujące opłaty interpretują bowiem komentowany przepis w sposób niezwykle różnoraki. Jakie są zatem zasady wnoszenia zaktualizowanej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego?

czytaj więcej
Użytkowanie wieczyste sposób korzystania

Sposób korzystania z nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste

12 kwietnia 2013

Czy użytkownik wieczysty może w dowolny sposób korzystać z nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste? Gdzie powinno się znajdować określenie sposobu korzystania z nieruchomości? Czy określenie sposobu korzystania z nieruchomości musi być ujawnione w księdze wieczystej? Jak można oznaczyć sposób wykorzystania nieruchomości? Jakie grożą sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie sposobu korzystania z nieruchomości?

czytaj więcej
Użytkowanie wieczyste a rozliczenie

Obniżenie opłaty za użytkowanie wieczyste – wniosek o odwołanie do SKO

10 kwietnia 2013

W jakich sytuacjach użytkownik wieczysty może złożyć wniosek do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO) o obniżenie opłaty za użytkowanie wieczyste? Kto jest stroną postępowania aktualizacyjnego? Jakie są konsekwencje nieprawidłowego wskazania strony postępowania? Czy wniosek o odwołanie do SKO podlega opłacie skarbowej? Jaką opłatę roczną należy ponieść w przypadku złożenia wniosku do SKO? Od kiedy zaczyna obowiązywać nowa wysokość opłaty?

czytaj więcej
Użytkowanie wieczyste - zaktualizowana opłata

Procedura aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste

W jaki sposób odbywa się aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego? Jakie są przesłanki aktualizacji opłaty? Z czyjej inicjatywy następuje wszczęcie postępowania aktualizacyjnego? Na kim spoczywa ciężar udowodnienia przesłanek uzasadniających aktualizację opłaty? Od jakiego momentu użytkownik wieczysty jest obowiązany uiszczać zaktualizowaną opłatę?

czytaj więcej
Użytkowanie wieczyste a rozliczenie

Aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste a rozliczenie nakładów poczynionych na nieruchomość

8 kwietnia 2013

W jaki sposób odbywa się rozliczanie nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego w ramach procedury aktualizacji opłaty? Jakie nakłady podlegają zaliczeniu na poczet różnicy między opłatą dotychczasową a zaktualizowaną? Z czyjej inicjatywy następuje zaliczenie nakładów? W jakim czasie możliwe jest złożenie stosownego wniosku o zaliczenie nakładów?

czytaj więcej
Użytkowanie wieczyste w księdze wieczystej

Wpis użytkowania wieczystego do księgi wieczystej

5 kwietnia 2013

Jak należy rozumieć konstytutywność wpisu użytkowania wieczystego do księgi wieczystej? Od kiedy na użytkowniku wieczystym spoczywa obowiązek uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego? Jakie są tego praktyczne konsekwencje? Jaki ma to wpływ na sytuację prawną użytkownika wieczystego?

czytaj więcej
Zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego

Zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego

Czy można nabyć prawo użytkowania wieczystego w drodze zasiedzenia? Jakie są warunki nabycia prawa użytkowania wieczystego przez zasiedzenie? Czy można nabyć przez zasiedzenie budynki posadowione na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste?

czytaj więcej