Użytkowanie wieczyste

Zasady wnoszenia zaktualizowanej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

10 sierpnia 2017

Jak pokazuje praktyka, zaktualizowane opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przewyższają wysokość dotychczasowych opłat kilka lub kilkanaście (a czasem nawet kilkaset) razy. Ustawodawca, chcąc zminimalizować ujemne konsekwencje dla użytkowników z tytułu tak dużego wzrostu opłat rocznych, przewidział ich stopniowe podwyższanie. Jakie są zatem zasady wnoszenia zaktualizowanej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego?

czytaj więcej
Użytkowanie wieczyste sposób korzystania

Sposób korzystania z nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste

12 kwietnia 2013

Czy użytkownik wieczysty może w dowolny sposób korzystać z nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste? Gdzie powinno się znajdować określenie sposobu korzystania z nieruchomości? Czy określenie sposobu korzystania z nieruchomości musi być ujawnione w księdze wieczystej? Jak można oznaczyć sposób wykorzystania nieruchomości? Jakie grożą sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie sposobu korzystania z nieruchomości?

czytaj więcej
Użytkowanie wieczyste a rozliczenie

Obniżenie opłaty za użytkowanie wieczyste – wniosek o odwołanie do SKO

10 kwietnia 2013

W jakich sytuacjach użytkownik wieczysty może złożyć wniosek do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO) o obniżenie opłaty za użytkowanie wieczyste? Kto jest stroną postępowania aktualizacyjnego? Jakie są konsekwencje nieprawidłowego wskazania strony postępowania? Czy wniosek o odwołanie do SKO podlega opłacie skarbowej? Jaką opłatę roczną należy ponieść w przypadku złożenia wniosku do SKO? Od kiedy zaczyna obowiązywać nowa wysokość opłaty?

czytaj więcej
Użytkowanie wieczyste - zaktualizowana opłata

Procedura aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste

W jaki sposób odbywa się aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego? Jakie są przesłanki aktualizacji opłaty? Z czyjej inicjatywy następuje wszczęcie postępowania aktualizacyjnego? Na kim spoczywa ciężar udowodnienia przesłanek uzasadniających aktualizację opłaty? Od jakiego momentu użytkownik wieczysty jest obowiązany uiszczać zaktualizowaną opłatę?

czytaj więcej
Użytkowanie wieczyste a rozliczenie

Aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste a rozliczenie nakładów poczynionych na nieruchomość

8 kwietnia 2013

W jaki sposób odbywa się rozliczanie nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego w ramach procedury aktualizacji opłaty? Jakie nakłady podlegają zaliczeniu na poczet różnicy między opłatą dotychczasową a zaktualizowaną? Z czyjej inicjatywy następuje zaliczenie nakładów? W jakim czasie możliwe jest złożenie stosownego wniosku o zaliczenie nakładów?

czytaj więcej
Użytkowanie wieczyste w księdze wieczystej

Wpis użytkowania wieczystego do księgi wieczystej

5 kwietnia 2013

Jak należy rozumieć konstytutywność wpisu użytkowania wieczystego do księgi wieczystej? Od kiedy na użytkowniku wieczystym spoczywa obowiązek uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego? Jakie są tego praktyczne konsekwencje? Jaki ma to wpływ na sytuację prawną użytkownika wieczystego?

czytaj więcej