Najem przedawnie roszczeń

Przedawnienie roszczeń ze stosunku najmu

Jakie mogą być roszczenia ze stosunku najmu? Czy termin przedawnienia roszczeń ze stosunku najmu dla wszystkich roszczeń jest taki sam? W jakim terminie strony umowy najmu mogą dochodzić wzajemnych roszczeń? Czy dla długości terminu przedawnienia roszczeń ze stosunku najmu ma znaczenie czy strony umowy najmu są przedsiębiorcami? Czy bieg terminu przedawnienia roszczeń z umowy najmu można przerwać?

czytaj więcej
wywłaszczenie nieruchomości przez podział

Wywłaszczenie nieruchomości przez podział

W jakiej sytuacji składając wniosek o podział nieruchomości możemy zostać pozbawieni tytułu prawnego do gruntu z mocy prawa? Czy skutek w postaci pozbawienia tytułu prawnego do gruntu powstaje jedynie gdy wydzielenie danego gruntu pod drogę jest widoczne tj. droga została już wybudowana, czy wystarczy, że droga jest dopiero planowana? Jak uchronić się przed opisywanymi skutkami decyzji podziałowej? Jakie prawa przysługują nam w związku z takim wywłaszczeniem? Kiedy powstanie roszczenie o zapłatę odszkodowania? Jaka będzie jego wysokość i w jaki sposób dochodzi do jego ustalenia?

czytaj więcej
Administrator hipoteki

Administrator hipoteki

Kiedy należy powołać administratora hipoteki? Kto może być administratorem hipoteki? W jakiej formie zawarta być powinna umowa z administratorem? Jakie elementy powinna zawierać i co powinna regulować taka umowa? Czy administrator hipoteki określony w ustawie o księgach wieczystych i hipotece (dalej „ukwih”) to ta sama instytucja, która określona została w ustawie o obligacjach („ustawa o obligacjach”)?

czytaj więcej
Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

W jakiej sytuacji należąca do nas nieruchomość może zostać wywłaszczona? Jakie prawa przysługują nam w związku z wywłaszczeniem naszej nieruchomości? Kiedy w skutek wywłaszczenia powstanie roszczenie o zapłatę odszkodowania? Komu będzie przysługiwać stosowne odszkodowanie i kiedy powinno zostać wypłacone? Jaka będzie jego wysokość i w jaki sposób dochodzi do jej ustalenia?

czytaj więcej
Wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości wspólnej

Wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości wspólnej

14 kwietnia 2014

W jakim zakresie każdy ze współwłaścicieli może korzystać z nieruchomości wspólnej? Czy korzystanie przez współwłaściciela z nieruchomości wspólnej z wyłączeniem drugiego współwłaściciela stanowi dla korzystającego pożytek z tej nieruchomości? Czy współwłaściciel nieruchomości może domagać się podziału pożytków uzyskanych ze wspólnej nieruchomości od pozostałych współwłaścicieli – gdy sam jej nie użytkuje? Czy jeżeli nieruchomość wspólna jest wykorzystywana wyłącznie przez niektórych współwłaścicieli to współwłaściciele jej nieużytkujący mogą dochodzić z tego tytułu wynagrodzenia?

czytaj więcej