Facebook

Najnowsze porady prawne

Nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi – zakup i sprzedaż ziemi w 2016

W odniesieniu do jakich prywatnych nieruchomości zastosowanie znajdą nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi? Jaki wpływ na proces sprzedaży i zakupu ziemi rolnej mają nowe przepisy o kształtowaniu ustroju rolnego? Kiedy mamy do czynienia z nieruchomością rolną? Kto może nabyć nieruchomość rolną? Komu i kiedy przysługuje uprawnienie pierwokupu lub uprawnienie do nabycia ziemi rolnej?

Wycinka drzew z nieruchomości

Mogłoby się wydawać, że wycięcie drzewa lub krzewu rosnącego na nieruchomości stanowiącej naszą własność nie powinno nikogo interesować. W końcu, kogo grunt tego drzewo. Nic bardziej mylnego. Wycięcie niektórych rodzajów drzew bez wymaganego ustawą o ochronie przyrody pozwolenia wiąże się z koniecznością uiszczenia wysokich kar. Kto może wyciąć drzewa rosnące na działce? Jakich formalności należy dołożyć, aby nie narazić się na karę pieniężną? Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia? Jaką opłatę trzeba ponieść z tytułu usunięcia drzewa, a kiedy nie trzeba jej uiszczać? Kto wydaje zgodę na wycinkę?

Rewitalizacja – skutki dla właścicieli nieruchomości

Czy w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze rewitalizacji przysługuje prawo pierwokupu? Czy nieruchomości położone w obszarze rewitalizacji można swobodnie zagospodarować lub zmienić sposób ich użytkowania? Czy właściciele nieruchomości znajdujących się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji mogą liczyć na wsparcie finansowe w związku z remontem nieruchomości? Czy właściciele takich nieruchomości muszą uiszczać opłatę adiacencką w razie wzrostu ich wartości? Czy ustawa o rewitalizacji z 2015 r. wpływa na dotychczas realizowane lokalne programy rewitalizacji?

Odwrócona hipoteka - czyli odwrócony kredyt hipoteczny

Pomimo, że od wejścia w życie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym upłynął ponad rok, a instytucja odwróconej hipoteki jest coraz częściej wykorzystywana, w dalszym ciągu pojawia się wokół niej wiele wątpliwości i pytań, na które warto znać odpowiedź. Czym jest odwrócona hipoteka? W jaki sposób bank może zabezpieczyć udzielany kredyt? Czy nieruchomość, na której ustanowiono zabezpieczenie, może zostać zbyta przez kredytobiorcę? Czy kredytobiorca może od umowy odstąpić lub ją wypowiedzieć? Jakie obowiązki obciążają kredytobiorcę i jego spadkobierców? Jaka jest sytuacja spadkobierców kredytobiorcy po jego śmierci?

Kara za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego nie tylko dla inwestora

Kiedy można przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego? W jakiej sytuacji kara z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego może zostać nałożona na nabywców lub najemców lokali?