Facebook

Najnowsze porady prawne

Podatek od nieruchomości w przypadku wydzielenia spółki

Kto zapłaci podatek od nieruchomości w przypadku wydzielenia spółki (spółka dzielona czy spółka przejmująca)? Jakie konsekwencje dla spółek ma częściowa sukcesja uniwersalna? Kto decyduje o tym, która ze spółek jest zobowiązana do zapłaty podatku od nieruchomości? Sprawdź, która ze spółek jest zobowiązana do zapłaty podatku od nieruchomości w przypadku wydzielenia.

Spółka cywilna nie zapłaci podatku od nieruchomości

Minister Finansów interpretacją ogólną z dnia 21 października 2016 roku (sygn. PS2.8401.2.2016) rozstrzygnął istniejącą wątpliwość odnośnie podatku od nieruchomości wykorzystywanej przez spółkę cywilną.

Jak zbyć ziemię rolną na nowych zasadach?

Znowelizowane przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które weszły w życie z dniem 30 kwietnia 2016 roku, zgodnie z przewidywaniami znaczenie zahamowały obrót ziemią rolną. Problem stanowią przypadki, gdy ziemię chcą nabyć osoby spoza katalogu kupców wymienionych w ustawie, która umożliwia zakup nieruchomości rolnej m. in. rolnikom indywidualnym, osobom bliskim, jednostkom samorządu terytorialnego, Skarbowi Państwa. Pomimo tego, z danych Agencji Nieruchomości Rolnych wynika, że właściciele występują z wnioskami o udzielenie zgody na sprzedaż nieruchomości i takie zgody są przez Prezesa ANR w określonych wypadkach wydawane. Dlatego w poniższym artykule prezentujemy praktyczne informacje na temat procedury zbycia nieruchomości rolnej w przypadku potrzeby uzyskania zgody Prezesa ANR, a także ważne terminy i możliwości, jakie posiadają właściciele oraz kupujący.

Użyczenie jako tytuł prawny do korzystania z nieruchomości gminnych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

Niemal każde przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, z uwagi na charakter prowadzonej działalności polegającej na zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, jest zmuszone do ciągłej obrony przed różnego rodzaju roszczeniami zgłaszanymi przez właścicieli nieruchomości zajętych pod infrastrukturę przesyłową. Takim klasycznym roszczeniem jest kierowane do niego żądanie zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych (art. 224, art. 225 i art. 230 Kodeksu cywilnego). W ramach obrony przed tego typu roszczeniami przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przede wszystkim wykazywać, że posiada ważny tytuł prawny do korzystania z danej nieruchomości gminnej na potrzeby urządzeń przesyłowych. Wspomniany tytuł prawny może wynikać nie tylko z decyzji administracyjnej, czy zasiedzenia, ale również ze stosunku umownego – np. umowy użyczenia.

Nieruchomości rolne – definicja i konsekwencje na tle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Jak prawidłowo definiować nieruchomość rolną w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego? Dla których nieruchomości zastosowanie znajdą przepisy tej ustawy, a w konsekwencji ograniczenia w jej nabyciu? Dla jakich nieruchomości rolnych przepisy powyższej ustawy nie mają zastosowania?