Przeniesienie własności nieruchomości

Czy przeniesienia własności nieruchomości można dokonać przez pełnomocnika? Kto może być pełnomocnikiem? Jakie skutki wywołuje jego ustanowienie? Jak powinno wyglądać pełnomocnictwo do przeniesienia własności nieruchomości? Wzór pełnomocnictwa do przeniesienia własności nieruchomości.

Analiza

Każdy z nas podejmując decyzję o sprzedaży bądź kupnie nieruchomości, musi pamiętać, iż z czynnością tą wiązać się będzie konieczność dopełnienia wielu formalności, w tym przede wszystkim zawarcia umowy sprzedaży przed notariuszem.

Czy zatem w sytuacji, gdy sami nie możemy uczestniczyć w podpisaniu umowy kupna nieruchomości, możemy umocować do tej czynności osobę trzecią? Czy osoba prawna może wyznaczyć pełnomocnika do sprzedaży nieruchomości (np. czy zarząd dewelopera może wyznaczyć pełnomocnika w osobie pracownika działu sprzedaży, do zawierania umów sprzedaży wielu mieszkań w jednej lub wielu inwestycjach)? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, co do zasady bowiem każdej czynności prawnej można dokonać przez przedstawiciela. Przedstawicielem takim (niezależnie od tego czy działać ma w imieniu osoby prawnej czy osoby fizycznej) może być pełnomocnik – każda osoba fizyczna posiadająca przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Po ustanowieniu pełnomocnika, każda czynność prawna dokonana przez niego w granicach przyznanych uprawnień pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Dlatego też zakres pełnomocnictwa powinien być jak najbardziej precyzyjny, tak aby warunki umowy zawartej w naszym imieniu były zgodne z naszą intencją.

W treści pełnomocnictwa przede wszystkim musi zostać wskazane uprawnienie do przeniesienia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego określonej nieruchomości. Pełnomocnictwo powinno ponadto wskazywać wszystkie istotne dla nas warunki umowy sprzedaży, a więc nie tylko określenie przedmiotu umowy, ale również cenę sprzedaży oraz strony umowy.

Nieruchomość określona jest najczęściej poprzez wskazanie numeru ewidencyjnego działki, jej powierzchni, położenia oraz numeru księgi wieczystej dla niej prowadzonej. Wskazanie ceny co do zasady powinno być dokonane w sposób jasny, a sama cena powinna być wyrażona w pieniądzu. Powyższe nie oznacza jednak, że cena musi być wskazana wprost jako kwota. Cena może być bowiem określona poprzez wskazanie wzoru jej wyliczenia, kwotę minimalną lub maksymalną za którą pełnomocnik uprawniony jest do zakupu lub odpowiednio sprzedaży danej nieruchomości Ponadto pełnomocnictwo określać powinno inne istotne dla nas warunki transakcji np. drugą stronę umowy, łączne nabycie kilku nieruchomości, termin wydania nieruchomości lub wręcz treść konkretnych postanowień umowy. Poza powyższymi elementami, w przypadku, gdy pełnomocnik ma nie tylko sprzedać naszą nieruchomość, ale także dopełnić za nas innych czynności (np. złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji co do zapłaty ceny albo co do wydania nieruchomości), takie uprawnienie powinno także znaleźć się w treści pełnomocnictwa.

Co do samej treści pełnomocnictwa, poniżej przedstawiamy wzór zawierający podstawowe informacje, niezbędne do skutecznego przeniesienia własności nieruchomości.

Formę pełnomocnictwa do przeniesienia własności lub odpowiednio użytkowania wieczystego nieruchomości szczegółowo określają przepisy kodeksu cywilnego. Jako, że umowa zobowiązująca do przeniesienia własności  lub użytkowania wieczystego nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, pełnomocnictwo do jej zawarcia musi także zostać sporządzone przed notariuszem.

 

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany Jan Kowalski, zamieszkały w Poznaniu przy Placu Kolegiackim 5, legitymujący się dowodem osobistym o serii i numerze AVS 123456, PESEL: 86071913642 udzielam Krzysztofowi Nowakowi, zamieszkałemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 3, legitymującemu się dowodem osobistym o serii i numerze AVS 789087, PESEL: 72091297564, pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, przy ulicy Towarowej 37, o powierzchni 1.100,00 m2 (słownie: jeden tysiąc sto metrów kwadratowych) dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/000225875/3 na rzecz spółki X sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dehnelów 174, NIP: 465 – 00 – 98 – 143, REGON: 321987645 za cenę nie niższą niż 7.000.000 zł netto (słownie: siedem milionów złotych 00/100) oraz do dokonania wszelkich czynności prawnych związanych z zawarciem umowy sprzedaży i do reprezentowania mocodawcy w zakresie niniejszego pełnomocnictwa przed wszystkimi urzędami władzami oraz wobec osób fizycznych i prawnych jak również do składania wszelkich oświadczeń i wniosków jakie okażą się konieczne przy wykonaniu tej umowy w tym oświadczenia o poddaniu się w moim imieniu egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 4 co do wydania przedmiotowej nieruchomości spółce  X sp. z o.o..

Wnioski:

Do dokonania czynności prawnej przeniesienia własności nieruchomości, można ustanowić pełnomocnika.

Pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Po ustanowieniu pełnomocnika, każda czynność prawna dokonana przez niego w granicach przyznanych uprawnień pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości powinno być zawarte w formie aktu notarialnego i powinno wskazywać wszystkie istotne dla nas warunku umowy, która zawarta ma być w naszym imieniu, a jego minimalna treść zawierać powinna określenie czynności prawnej oraz jej przedmiotu.