Zasiedzenie przesyłu a posiadania zależne

Posiadanie zależne nieruchomości wywodzone ze stosunku obligacyjnego a możliwość zasiedzenia służebności przesyłu przez przedsiębiorcę przesyłowego – część II

30 grudnia 2016

Wyprowadzane ze stosunku obligacyjnego (np. umowy najmu, dzierżawy, użyczenia) posiadanie zależne nieruchomości zajętych pod infrastrukturę przesyłową, wykonywane przez przedsiębiorcę przesyłowego, wyklucza możliwość zasiedzenia służebności przesyłu. Takie posiadanie nie może być upatrywane jako posiadanie prowadzące do zasiedzenia służebności przesyłu. W tej sytuacji nie może być bowiem mowy o przypisaniu przedsiębiorcy przesyłowemu zamiaru niezbędnego do zasiedzenia, skoro przedsiębiorca nie ma woli (animus) posiadania służebności, lecz swoje uprawnienia wykonuje pozostając w przekonaniu, że nawiązał z właścicielem nieruchomości obligacyjny stosunek prawny uprawniający go do korzystania z nieruchomości.

czytaj więcej
Korzystanie z nieruchomości gminnych

Użyczenie jako tytuł prawny do korzystania z nieruchomości gminnych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

7 listopada 2016

Niemal każde przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, z uwagi na charakter prowadzonej działalności polegającej na zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, jest zmuszone do ciągłej obrony przed różnego rodzaju roszczeniami zgłaszanymi przez właścicieli nieruchomości zajętych pod infrastrukturę przesyłową. Takim klasycznym roszczeniem jest kierowane do niego żądanie zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych (art. 224, art. 225 i art. 230 Kodeksu cywilnego). W ramach obrony przed tego typu roszczeniami przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przede wszystkim wykazywać, że posiada ważny tytuł prawny do korzystania z danej nieruchomości gminnej na potrzeby urządzeń przesyłowych. Wspomniany tytuł prawny może wynikać nie tylko z decyzji administracyjnej, czy zasiedzenia, ale również ze stosunku umownego – np. umowy użyczenia.

czytaj więcej
Przesunięcie lub przeniesienie urządzenia przesyłowego

Przesunięcie lub przeniesienie urządzenia przesyłowego

21 stycznia 2016

Czy właściciel nieruchomości zajętej pod infrastrukturę sieciową np. słup energetyczny może domagać się od przedsiębiorcy przesyłowego usunięcia urządzeń przesyłowych z jego nieruchomości bądź też przeniesienia ich w inne miejsce w granicach jego działki?

czytaj więcej
Zasiedzenie służebności drogi koniecznej

Zasiedzenie służebności drogi koniecznej

20 września 2013

Jakie są warunki niezbędne do nabycia służebności drogi koniecznej w drodze zasiedzenia? Jaki jest czas niezbędny do zasiedzenia służebności? Czym jest trwałe i widoczne urządzenie niezbędne do zasiedzenia służebności drogi koniecznej, w jakich sytuacjach warunek ten jest spełniony? Na jakich zasadach powinna być ustanowiona służebność drogi koniecznej?

czytaj więcej
Służebność zwrot wynagrodzenia

Zwrot wynagrodzenia za służebność

5 marca 2013

Czy w przypadku wygaśnięcia służebności przed upływem terminu, na który została ustanowiona, przedsiębiorstwo infrastrukturalne może żądać zwrotu wynagrodzenia za służebność przesyłu wypłaconego właścicielowi nieruchomości obciążonej?

czytaj więcej
Zrzeczenie się służebności

Zrzeczenie się służebności

28 lutego 2013

W praktyce obrotu gospodarczego zdarza się, że służebności gruntowe ustanowione na rzecz nieruchomości władnącej tracą dla tej nieruchomości znaczenie z uwagi na zmianę stanu faktycznego w otoczeniu nieruchomości. Sytuacja taka ma miejsce np. kiedy nieruchomość, która miała zapewniony dostęp do drogi publicznej dzięki służebności ustanowionej na nieruchomości sąsiedniej, w wyniku budowy nowej drogi uzyskuje bezpośredni dostęp. W takich sytuacjach najlepszym wyjściem jest zrzeczenie się służebności. Jakie kroki prawne należy podjąć aby „zakończyć” służebność i nie ponosić dłużej kosztów wynagrodzenia za służebność płatnego okresowo, lub uzyskać możliwość redukcji wynagrodzenia zapłaconego jednorazowo? W którym momencie nastąpi wygaśnięcie służebności?

czytaj więcej
Zasiedzenie służebności drogi koniecznej

Ustanowienie służebności drogi koniecznej

1 lutego 2013

Kiedy można domagać się ustanowienia służebności drogi koniecznej? Jakie są wymogi formalne niezbędne do powstania służebności? Czy istnieją okoliczności, w których możemy domagać się ustanowienia drogi koniecznej wbrew woli właściciela nieruchomości przez którą służebność taka miałaby przebiegać?

czytaj więcej