Procedura zwrotu nieruchomości

Procedura zwrotu nieruchomości, przejętych w oparciu o dekret PKWN z 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej

22 lutego 2013

Przebieg procedury zwrotu nieruchomości, stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych, przejętych na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej. Kto jest organem właściwym w postępowaniu o zwrot nieruchomości? Co może być dowodem w sprawie? Do kogo możemy się odwoływać?

czytaj więcej
Wypowiedzenie umowy najmu

Wygaśnięcie użytkowania wieczystego a hipoteka ustanowiona na nim

1 lutego 2013

Czy użytkowanie wieczyste może być przedmiotem hipoteki? W jakich okolicznościach wygasa prawo użytkowania wieczystego? Czy hipoteka ustanowiona na użytkowaniu wieczystym wygasa wraz z wygaśnięciem ustanowionego użytkowania wieczystego? Jakie prawa przysługują użytkownikowi wieczystemu w przypadku wygaśnięcia użytkowania wieczystego?

czytaj więcej
Zasiedzenie służebności drogi koniecznej

Ustanowienie służebności drogi koniecznej

Kiedy można domagać się ustanowienia służebności drogi koniecznej? Jakie są wymogi formalne niezbędne do powstania służebności? Czy istnieją okoliczności, w których możemy domagać się ustanowienia drogi koniecznej wbrew woli właściciela nieruchomości przez którą służebność taka miałaby przebiegać?

czytaj więcej
Rozwiązanie użytkowania wieczystego

Rozwiązanie użytkowania wieczystego przed terminem

Czy użytkownik wieczysty może żądać rozwiązania umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta? Czy właściciel nieruchomości może pozbawić użytkownika wieczystego przysługującego mu prawa użytkownika wieczystego?

czytaj więcej