Timeshare

Zbliżające się wakacje letnie lub ferie zimowe, czy nawet dłuższy weekend wywołują u nas niejednokrotnie panikę. Trzeba bowiem znaleźć dobre miejsce noclegowe, najlepiej w ulubionej miejscowości i za rozsądną cenę. Zdarza się, iż noclegu szukamy w ostatniej chwili. Czy nie byłoby lepiej zabezpieczyć się w tym zakresie na kolejne kilka lat – zapewnić sobie możliwość korzystania z nieruchomości wakacyjnych np. domku letniskowego lub apartamentu w ulubionym kurorcie przez tydzień lub dwa w konkretnym terminie każdego roku, za cenę z góry ustaloną, bez konieczności każdorazowego poszukiwania ciekawego noclegu? Temu właśnie służy timeshare, coraz popularniejszy na świecie, ale wciąż zbyt rzadko stosowany w Polsce. Na czym polega timeshare, kto może taką umowę zawrzeć i co może być przedmiotem timeshare?

Analiza

Timeshare jest umową, na podstawie której konsument nabywa odpłatnie od przedsiębiorcy prawo do korzystania w okresach wskazanych w umowie z co najmniej jednego miejsca zakwaterowania. Umowa tak musi być zawarta na okres co najmniej jednego roku. Jak wynika z powyższego, stronami takiej umowy jest konsument i przedsiębiorca. Konsumentem jest osoba fizyczna, która zawiera umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą. Natomiast przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub prawna jak również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Powyższe oznacza, iż umowa timeshare nie może zostać zawarta nigdy pomiędzy dwoma konsumentami lub dwoma przedsiębiorcami, a ponadto, iż to konsument musi być zawsze stroną korzystającą w miejsca zakwaterowania.

Przez miejsce do zakwaterowania należy rozumieć w szczególności budynek, mieszkanie, pokój lub inne pomieszczenie mieszkalne, w tym znajdujące się na statkach pasażerskich, innych jednostkach pływających, w przyczepach samochodowych, domkach turystycznych lub innych obiektach stałych.

Umowa timeshare powinna zostać zawarta na piśmie a jej dokument musi zostać konsumentowi niezwłocznie doręczony przez przedsiębiorcę. Umowa powinna być sporządzona, według wyborukonsumenta, w języku urzędowym państwa, którego jest on obywatelem lub ma miejsce zamieszkania. Elementami niezbędnymi umowy jest określenie jej stron, z podaniem imienia, nazwiska i adresu konsumenta oraz imienia oraz nazwiska lub nazwy z podaniem adresu zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy. Umowa musi również zawierać informację dotyczącą prawa i terminu odstąpienia od niej przez konsumenta, jak również określać datę i miejsce zawarcia. Umowa musi ponadto zawierać informację o zakazie żądania od konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zaliczek, gwarancji bankowych, blokady rachunku bankowego czy też pisemnego oświadczenia o uznaniu długu.

Przed zawarciem timeshare konsumentowi musi zostać udostępniona informacja w zakresie określonym w formularzu informacyjnym, którego wzór zawiera ustawa. Ustawa zawiera również formularz odstąpienia od umowy przez konsumenta.
Niezależnie od zawartej umowy timeshare, jej strony mogą podpisać również umowy powiązane, przedmiotem których będzie świadczenie przez przedsiębiorcę na rzecz konsumenta dodatkowych usług, np. gastronomicznych. Usługi takie mogą być świadczone zarówno przez samego przedsiębiorcę jak i przez osoby trzecie.

Prawa z umowy timeshare są zbywalne i dziedziczne. Dla zbycia praw nie jest wymagana uprzednia zgoda przedsiębiorcy, jednakże konsument ma obowiązek o takiej okoliczności poinformować przedsiębiorcę ze wskazaniem osoby, która je nabyła.

Konsument może od umowy odstąpić, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia lub doręczenia dokumentu umowy. Termin ten ulega przedłużeniu o rok w przypadku, gdy w dniu zawarcia umowy lub doręczenia jej dokumentu przedsiębiorca nie dostarczył konsumentowi formularza odstąpienia od umowy, lub o 3 miesiącew przypadku, gdy w dniu zawarcia umowy lub doręczenia jej dokumentu przedsiębiorca nie przekazał konsumentowi wszystkich niezbędnych informacji określonych w formularzu. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przedsiębiorcy na piśmie, lub na innym trwałym nośniku informacji oświadczenia. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. W związku z tym, konsument nie jest zobowiązany do zapłaty przedsiębiorcy jakiegokolwiek wynagrodzenia jak również pokrycia szkody, jaką ten poniósł przez to, iż konsument od umowy odstąpił. Odstąpienie od umowy timeshare równoznaczne jest z odstąpieniem od umów powiązanych.

Miejsce zakwaterowania musi być przez przedsiębiorcę utrzymywane przez cały okres trwania umowy w należytym stanie. Co do zasady, naprawyi nakłady na miejsce zakwaterowania obciążają przedsiębiorcę. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność  dokonania naprawy, konsument winien wezwać przedsiębiorcę do jej wykonania, a w przypadku niezastosowania się przez niego w wyznaczonym terminie, może usunąć usterki na jego koszt. Konsument może ponadto żądać obniżenia wynagrodzenia w przypadku, gdy miejsce zakwaterowania ma wady, które ograniczają jego przydatność do umówionego użytku. W przypadku, gdy wady są tego rodzaju, iż uniemożliwiają korzystanie z miejsce zakwaterowania zgodnie z umową, konsument, po uprzednim wezwaniu przedsiębiorcy do ich usunięcia, może umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym. Powyższe uprawnienia nie przysługują, jeżeli konsument wiedział o wadach w chwili zawierania umowy, chyba że wady takie zagrażają zdrowiu konsumenta lub innych osób korzystających z miejsca zakwaterowania.

Wnioski

Timeshare umożliwia korzystanie z oznaczonego miejsca zakwaterowania w określonym czasie każdego roku. Timeshare może zostać zawarte wyłącznie pomiędzy konsumentem (jako korzystającym z miejsca zakwaterowania) a przedsiębiorcą (jako właścicielem miejsca zakwaterowania).

Umowa timeshare musi być zawarta na czas określony, jednak nie krótszy niż rok.

Umowa timeshere ma zawsze charakter odpłatny, a wynagrodzenie powinno być uiszczone jednorazowo z góry.

Timeshare jest prawem zbywalnym i dziedzicznym. Dla zbycia prawa nie jest wymagana zgoda przedsiębiorcy jednak konsument ma obowiązek poinformować go o tym fakcie. Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty podpisania umowy lub jej doręczenia.

Obowiązek usunięcia wad miejsca zakwaterowania i dokonania napraw spoczywa na przedsiębiorcy.

Jeżeli korzystanie z miejsca zakwaterowania zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie jest niemożliwe, zagraża życiu lub zdrowiu jego użytkowników, konsument może umowę wypowiedzieć.

 

Autor: