VAT a sprzedaż terenów niezabudowanych

Kiedy sprzedaż terenów niezabudowanych podlega podatkowi VAT? Jakie tereny można uznać za tereny niezbudowane? Czym jest teren budowlany?

Analiza

Sprzedaż terenów niezabudowanych korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług pod warunkiem jednak, że nie będą to tereny budowlane. Zwolnienie przysługuje zatem wyłącznie w przypadku sprzedaży, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane.

W ustawie o podatku od towarów i usług nie zdefiniowano pojęcia terenów niezabudowanych, w związku z czym podatnicy mogą mieć ogromny problem z prawidłową kwalifikacją danego gruntu. W takie sytuacji bardzo pomocna może okazać się, obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2013 r. definicja terenów budowalnych, w myśl której terenem budowlanym są grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (o ile taka została wydana), o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Gruntem przeznaczonym pod zabudowę jest grunt, na którym dopuszczona i możliwa jest zabudowa (tzn. posadowienie tam budynków bądź budowli).

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Zatem decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zależności od rodzaju inwestycji, będzie dotyczyła decyzji o lokalizacji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Wnioski

Sprzedaż terenów niezabudowanych korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług pod warunkiem jednak, że nie są to tereny budowlane.

 

Autor: