Nasadzenie zastępcze drzew i krzewów

W przypadku ubiegania się o zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów, organ może uzależnić swoją zgodę od przesadzenia wycinanych drzew lub krzewów w inne miejsce lub dokonania nasadzeń zastępczych.

W zezwoleniu, w którym nałożono obowiązek przesadzenia, określa się:

  1. miejsce, na które drzewo lub krzew mają być przesadzone,
  2. termin przesadzenia,
  3. termin do złożenia informacji o przesadzeniu.

Z kolei w zezwoleniu, w którym uzależniono wycinkę od nasadzeń następczych, organ wskazuje:

  1. miejsce nasadzeń,
  2. liczbę drzew lub wielkość powierzchni krzewów,
  3. minimalny obwód pni drzew na wysokości 100 cm lub minimalny wiek krzewów,
  4. gatunek lub odmianę drzew lub krzewów,
  5. termin wykonania nasadzeń,
  6. termin złożenia organowi informacji o wykonaniu obowiązku.

Decyzja w sferze uznania administracyjnego

W orzecznictwie sądów administracyjnych dopuszcza się zmianę decyzji określających obowiązek przesadzeń lub nasadzeń zastępczych. Zmiana może dotyczyć praktycznie każdego z elementów decyzji tj. gatunku drzew czy krzewów, miejsca i terminu nasadzenia czy ilości nasadzeń. Jak wskazują sądy administracyjne, sposób określenia gatunku drzewa oraz jego grubości nie został dodatkowo doprecyzowany w ustawie. Zatem niewątpliwie w zakresie określenia tych danych organ posiada swobodę decydowania, a w konsekwencji dopuszczalna jest zmiana takiej decyzji. Podkreślenia jednak wymaga, że zmiana decyzji leży w sferze uznania administracyjnego, co oznacza, że organ może, ale nie musi się zgodzić na proponowaną przez wnioskodawcę zmianę (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 15.11.2016 r., sygn. akt II SA/Bk 630/16).

Zmiana terminu nasadzeń zastępczych

Ustawodawca nie wskazał terminu, w trakcie którego można z takim wnioskiem wystąpić. Należy zatem dopuścić możliwość żądania zmiany decyzji w każdym czasie, byleby do momentu upływu terminów określonych w decyzji. Jednoznacznie przesądził o tym Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 stycznia 2017 roku (II OSK 1165/15), w którym stwierdził, że dopuszczalna jest możliwość zmiany zezwolenia co do terminu wykonania nasadzeń zastępczych, ale tylko wówczas, gdy określony w zezwoleniu termin na wykonanie tego warunku jeszcze nie upłynął.

Tym samym, pamiętać należy, że zmiana decyzji w zakresie obowiązku dokonywania nasadzeń zastępczych lub przesadzeń jest możliwa, ale wniosek w tym zakresie należy złożyć przed terminem upływu okresu do wykonania takich obowiązków. Po upływie terminu, jaki organ wyznaczył do dokonania nasadzeń zastępczych lub przesadzeń, nie będzie możliwa zmiana rodzaju, zakresu ani terminu wykonania obowiązku. Niewykonanie przez wnioskodawcę obowiązków określonych w decyzji równoznaczne będzie z koniecznością uiszczenia opłaty z tytułu wycinki obliczonej proporcjonalnie do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zostały wykonane zgodnie z pozwoleniem.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.)

 

Autor: