Infografika wyroby budowlane

Wraz z początkiem 2017 roku uległy zmianie przepisy dotyczące wyrobów budowlanych sprzedawanych na polskim rynku. Wprowadzono także listę wyrobów zaklasyfikowanych jako budowlane, które podlegają obowiązkom wynikającym z ustawy o wyrobach budowlanych. Zmianie uległy również zasady odpowiedzialności, a za ewentualne niezgodności wyrobów z ustawowymi wymogami producent lub importer może otrzymać karę nawet do 100.000 zł, a dystrybutor – do 10.000 zł.

Jakość ciągle nie zadowala

Jak pokazują badania jakość oferowanych w Polsce wyrobów budowlanych nie zawsze odpowiada deklaracjom producenta. Zgodnie z analizą z 2016 roku przeprowadzoną przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa wśród 361 próbek wyrobów budowlanych pobranych w 2015 r. przez organy kontroli rynku, aż 61% (219) zostało zakwestionowanych.

Ważne jest prawidłowe oznakowanie wyrobu znakiem CE albo B

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku wyrobów budowlanych istotne są nie tylko właściwości użytkowe. Nawet dobre jakościowo produkty mogą być zakwestionowane w trakcie kontroli, jeżeli wystawione dla nich deklaracje lub etykiety nie zawierają informacji wymaganych przepisami prawa. Z pozoru mało istotne błędy mogą mieć poważne konsekwencje. Ocenie podlega również właściwe oznakowanie wyrobu znakiem CE albo B.

Powstał katalog wyrobów budowlanych

Do 2017 roku zakwalifikowanie produktu jako wyrobu budowlanego dotyczyło tylko tych produktów, które obejmowała swoim zakresem:

  • norma zharmonizowana,
  • polska norma na wyrób budowlany,
  • mandat na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

Obecnie lista wyrobów budowlanych zawarta jest w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 17 listopada 2016 r. Obejmuje również część wyrobów, które do tej pory nie były traktowane jako budowlane. Krąg produktów, które podlegają zasadom znakowania dla wyrobów budowlanych uległ więc pewnym zmianom. Konieczne jest ponowne sprawdzenie, czy wymogi dla oferowanych produktów nie uległy zmianie.

Odpowiedzialność producenta i sprzedawcy

Za braki lub błędy formalne (dotyczące etykiet lub nieprawidłowości w wystawianych deklaracjach) odpowiada producent. Jednak nie oznacza to wyłączenia odpowiedzialności sprzedawcy i należy sprawdzić, czy wyrób spełnia wymogi wynikające z przepisów. Jeżeli sprzedawca tego nie zrobi, grozi mu kara finansowa.

 

Autor: