Podatek od nieruchomości za garaż

Czy garaże podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? Jaka jest właściwa stawka podatku od nieruchomości dla garaży stanowiących odrębny przedmiot własności usytuowanych w bloku mieszkalnym?

Analiza

Co do zasady garaże usytuowane w bloku mieszkalnym, stanowiące odrębny przedmiot własności podlegają podatkowi od nieruchomości.

Problematyczne pozostaje jednak zastosowanie prawidłowej stawki podatku od nieruchomości dla takich garaży. Zastosowanie właściwej stawki wymaga przede wszystkim ustalenia czy garaż stanowiący część budynku mieszkalnego, będący zarazem odrębną nieruchomością, stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a w konsekwencji, czy może podlegać odmiennemu reżimowi opodatkowania niż budynek mieszkalny.

Zauważyć należy, że stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części są zależne m.in. od tego czy mamy do czynienia z budynkami lub ich częściami mieszkalnymi związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nieruchomość lokalowa uznana została za odrębny (od innych części budynku) przedmiot opodatkowania. O zasadach opodatkowania lokalu decyduje jego charakter, który może być mieszkalny, pozostały, bądź przeznaczony na działalność gospodarczą.

W rozumieniu przepisów ustawy o własności lokali lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. W ustawie wskazano także, że do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane „pomieszczeniami przynależnymi”.

Do właściwego zakwalifikowania przedmiotu opodatkowania w postaci odrębnej własności lokalowej – garażu kluczowe, będzie określenie, czy ma on charakter mieszkalny, czy też nie. Decydujące dla istoty sprawy okazują się więc uchwały sądów administracyjnych, w rozumieniu których „garaż”, w rozumieniu potocznym, to pomieszczenie przystosowane do przechowywania samochodów. Uwzględniając kryterium zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych właściciela i osób mu bliskich, należy uznać, że nie spełnia on funkcji mieszkalnych. W sytuacji, gdy stanowi on odrębny od innych części budynku przedmiot opodatkowania to nie dzieli on losu innych części tego budynku (mieszkalnych), nawet jeżeli cały budynek ma charakter mieszkalny.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż garaż usytuowany w bloku mieszkalnym nie jest lokalem mieszkalnym, a co za tym idzie obowiązuje go stawka podatku przewidziana dla pozostałych budynków, a nie stawka dla budynków mieszkalnych.

Wnioski

W świetle ustawy o podatkach i opłatach lokalnych garaże usytuowane w bloku mieszkalnym, stanowiące odrębny przedmiot własności podlegają podatkowi od nieruchomości.

Stawka opodatkowania garażu jest zależna od tego czy ma on charakter mieszkalny czy też nie.

Garaż stanowiący część budynku mieszkalnego niezaspokajający potrzeb mieszkaniowych, nie spełniający funkcji mieszkalnych, nie może być opodatkowany na zasadach opodatkowania budynków mieszkalnych.

W 2016 r. garaże podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki przewidzianej dla pozostałych budynków w kwocie do 7,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Stan prawny na: 01.02.2016

 

Autor: