księga wieczysta

Kłopotliwe dwie księgi wieczyste na jednej nieruchomości

20 stycznia 2020

Księga wieczysta stanowi podstawową bazę wiedzy przedstawiającą – przynajmniej w założeniu –  aktualny stan prawny nieruchomości, ukazujący prawa rzeczowe oraz prawa obligacyjne przysługujące określonym podmiotom. Księgi wieczyste zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (ukwih) prowadzone są dla danej nieruchomości (gruntowej/budynkowej/lokalowej) lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (ograniczonego prawa rzeczowego).

czytaj więcej
Zabezpiecznie hipoteką

Zabezpieczenie hipoteką przymusową – zmiany

5 lipca 2018

Z dniem 9 czerwca 2018 weszły w życie nowe przepisy regulujące instytucję hipoteki przymusowej. Zmiana dotyczy dalszego bytu hipoteki przymusowej, ustanowionej jako forma zabezpieczenia powództwa, po uprawomocnieniu się wyroku. W dotychczasowym stanie prawnym hipoteka przymusowa ustanowiona jako zabezpieczenie wygasała w terminie 2 miesięcy po uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego postępowanie sądowe. Nowe przepisy normują możliwość utrzymania takiej hipoteki. Wprowadzone zmiany mają na celu przystosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 października 2016 roku (SK 71/13).

czytaj więcej
Odwrócona hipoteka

Odwrócona hipoteka – czyli odwrócony kredyt hipoteczny

20 kwietnia 2016

Pomimo, że od wejścia w życie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym upłynął ponad rok, a instytucja odwróconej hipoteki jest coraz częściej wykorzystywana, w dalszym ciągu pojawia się wokół niej wiele wątpliwości i pytań, na które warto znać odpowiedź. Czym jest odwrócona hipoteka? W jaki sposób bank może zabezpieczyć udzielany kredyt? Czy nieruchomość, na której ustanowiono zabezpieczenie, może zostać zbyta przez kredytobiorcę? Czy kredytobiorca może od umowy odstąpić lub ją wypowiedzieć? Jakie obowiązki obciążają kredytobiorcę i jego spadkobierców? Jaka jest sytuacja spadkobierców kredytobiorcy po jego śmierci?

czytaj więcej
Administrator hipoteki

Administrator hipoteki

23 czerwca 2014

Kiedy należy powołać administratora hipoteki? Kto może być administratorem hipoteki? W jakiej formie zawarta być powinna umowa z administratorem? Jakie elementy powinna zawierać i co powinna regulować taka umowa? Czy administrator hipoteki określony w ustawie o księgach wieczystych i hipotece (dalej „ukwih”) to ta sama instytucja, która określona została w ustawie o obligacjach („ustawa o obligacjach”)?

czytaj więcej
Wypowiedzenie umowy najmu

Wygaśnięcie użytkowania wieczystego a hipoteka ustanowiona na nim

1 lutego 2013

Czy użytkowanie wieczyste może być przedmiotem hipoteki? W jakich okolicznościach wygasa prawo użytkowania wieczystego? Czy hipoteka ustanowiona na użytkowaniu wieczystym wygasa wraz z wygaśnięciem ustanowionego użytkowania wieczystego? Jakie prawa przysługują użytkownikowi wieczystemu w przypadku wygaśnięcia użytkowania wieczystego?

czytaj więcej