Zwrot VAT za materiały budowalane

Nie udało Ci się do tej pory odzyskać podatku VAT za materiały budowlane? Chcesz ubiegać się o zwrot kosztów podatku VAT za materiały budowlane, które zostały poniesione do 31 grudnia 2013 roku? Nie wiesz, w jaki sposób przygotować wniosek o zwrot? Chcesz wiedzieć, jakie formalności należy spełnić i w jakim urzędzie złożyć wniosek? Sprawdź, ile pieniędzy możesz odzyskać.

Mimo zmiany przepisów podatkowych osoby fizyczne, które przed dniem 1 stycznia 2014 r. realizowały inwestycję polegającą na budowie, przebudowie, remoncie budynku mieszkalnego nadal mają możliwość odzyskania części podatku VAT z tytułu zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji tej inwestycji.

Aby z niej skorzystać należy we właściwym urzędzie złożyć stosowny wniosek oraz dołączyć do niego kopię faktur VAT dokumentujących poniesione wydatki i wystawionych na rzecz osoby fizycznej będącej wnioskodawcą. Musi ona posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością lub lokalem mieszkalnym, a dokonywana przez nią budowa lub remont nie mogą być realizowane w ramach czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Terminy składania wniosków o zwrot podatku VAT za materiały budowlane

Nie bez znaczenia pozostaje również okres, w którym dokonano zakupów materiałów budowlanych, od niego bowiem zależy ostateczny termin składania wniosków. Jeśli zakupów dokonywaliśmy:

  1. od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. – wniosek  składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;
  2. od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. – wniosek składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;
  3. od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – wniosek składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Kwota zwrotu VAT za materiały budowlane

Kwota zwrotu VAT zależna jest od tego, za jaki okres ubiegamy się o dokonanie zwrotu – od stycznia 2011 r. zmianie uległa stawka podatku VAT, która została podwyższona z 22% na 23%. Kwota zwrotu równa 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur ma zastosowanie wyłącznie dla stawki 22%, a gdy stawka podatku VAT wyniosła 23% –  kwota zwrotu jest równa 65,22% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur.

W przypadku wydatków na budynek mieszkalny wymagający pozwolenia na budowę kwota ta nie może być większa niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej. W przypadku wydatków na budynek mieszkalny niewymagający pozwolenia na budowę kwota zwrotu nie może być większa od 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej. Gdy wniosek zostanie złożony po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2013 r., limity kwoty zwrotu dotyczą okresów liczonych od dnia złożenia tego wniosku do dnia 31 grudnia 2018 r.

Kwota zwrotu dotyczy sumy wszystkich wydatków udokumentowanych w określony sposób i podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

Gdzie złożyć wniosek o zwrot VAT i jak go przygotować?

Zwrot dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej składany we właściwym dla tej osoby urzędzie skarbowym. Jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków. Jeżeli małżonkowie składają odrębne wnioski do różnych urzędów skarbowych, są jednocześnie obowiązani zawiadomić o złożeniu wniosku urząd skarbowy właściwy dla złożenia wniosku przez małżonka. Wniosek może być składany nie częściej niż raz w roku.

Do wniosku należy załączyć kopię pozwolenia na budowę, albo – w przypadku remontu – dokument potwierdzający tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz kopię faktur dokumentujących poniesione wydatki.

W sprawie zwrotu urząd skarbowy w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku wydaje decyzję, w której określa kwotę zwrotu. Jeżeli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej we wniosku bez wydania decyzji.

W takiej sytuacji kwota zwrotu podlega wypłaceniu w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji, bądź w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W przypadku bezzasadnego niedochowania wyżej wymienionych terminów kwota zwrotu może podlegać oprocentowaniu w wysokości opłaty prolongacyjnej ustalanej w sytuacji odroczenia terminu płatności podatku.

Wnioski

Osoby fizyczne, które poniosły wydatki na budowę, nadbudowę, rozbudowę, przebudowę bądź remont budynku lub lokalu mieszkalnego do 31 grudnia 2013 r. nadal mogą ubiegać się od urzędu skarbowego o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych.

Podstawę zwrotu stanowi faktura VAT wystawiona na rzecz osoby fizycznej.

Końcowy termin składania wniosku o zwrot jest zależny od tego, kiedy została wystawiona faktura dokumentująca poniesione wydatki.

Warunkiem odzyskania części wydatków na materiały budowlane jest złożenie stosownego wniosku do właściwego urzędu skarbowego razem z kopią pozwolenia na budowę, bądź kopią tytułu prawnego do nieruchomości, a także kopiami faktur VAT dokumentującymi zakup materiałów budowlanych.

Decyzję urząd skarbowy wydaje w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Kwota zwrotu podlega wypłaceniu w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji, bądź w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W przypadku bezzasadnego niedochowania wyżej wymienionych terminów kwota zwrotu może podlegać oprocentowaniu w wysokości opłaty prolongacyjnej ustalanej w sytuacji odroczenia terminu płatności podatku.

 

Autor: