audyt nieruchomości

Audyt prawny nieruchomości – co to jest i dlaczego warto go zrobić?

18 czerwca 2020

Nabycie nieruchomości lub udziałów/akcji spółki, posiadającej nieruchomości wiąże się z koniecznością zbadania ich stanu faktycznego i prawnego. O ile ustalenie stanu faktycznego nie będzie co do zasady nastręczać większych trudności o tyle z analizą prawną i wyeliminowaniem ewentualnych zagrożeń może być już trudniej. Część inwestorów ogranicza badanie prawne nieruchomości do analizy księgi wieczystej powołując się na rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych. Prawdą jest, iż co do zasady nabycie nieruchomości od podmiotu ujawnionego w księdze wieczystej będzie równoznaczne z dobrą wiarą kupującego, jednak nie zawsze pozwoli wyeliminować wszystkie ryzyka. Poza tym, ustalenie czy własność (użytkowanie wieczyste) przysługuje konkretnemu podmiotowi stanowi czasami wierzchołek góry lodowej przy analizie stanu prawnego nieruchomości. Może się bowiem okazać, że pomimo, iż kwestie własnościowe nie budzą wątpliwości to realizacja zamierzonej inwestycji lub korzystanie z nieruchomości w sposób oczekiwany przez jej nabywcę będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione.

czytaj więcej
Zarządca a administrator

Zarządca a administrator obiektu budowlanego

22 marca 2018

Rozróżnienie administratora i zarządcy obiektu budowlanego ma ogromne znaczenie w przypadku odpowiedzialności za stan budynku. Zgodnie z prawem bowiem za uchybienia mogą odpowiadać alternatywnie właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. W pierwszej kolejności to na właścicielu ciążą obowiązki wynikające z prawa budowlanego w zakresie utrzymania budynku (NSA w wyroku z dnia 5 października 2007 roku, sygn. akt II OSK 1310/06). Natomiast zarządca obiektu budowlanego będzie adresatem decyzji organu nadzoru budowlanego nakazującej usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w sytuacji, w której właściciel jest trudny do ustalenia, bądź też nie stosuje się do nałożonych obowiązków.

czytaj więcej
Odpowiedzialność za utrzymanie obiektu budowlanego

Zarządca także odpowiada za utrzymanie obiektu budowlanego

7 marca 2018

Przepisy prawa budowlanego nakładają szereg obowiązków związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych. Obowiązki te wiążą się m.in. z dokonywaniem przeglądów okresowych, czy też dbaniem o stan techniczny obiektów. Należy jednak pamiętać, że nie tylko właściciele są adresatami obowiązków wynikających z prawa budowlanego, ale również zarządcy obiektów budowlanych.

czytaj więcej