Zarządca a administrator

Zarządca a administrator obiektu budowlanego

22 marca 2018

Rozróżnienie administratora i zarządcy obiektu budowlanego ma ogromne znaczenie w przypadku odpowiedzialności za stan budynku. Zgodnie z prawem bowiem za uchybienia mogą odpowiadać alternatywnie właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. W pierwszej kolejności to na właścicielu ciążą obowiązki wynikające z prawa budowlanego w zakresie utrzymania budynku (NSA w wyroku z dnia 5 października 2007 roku, sygn. akt II OSK 1310/06). Natomiast zarządca obiektu budowlanego będzie adresatem decyzji organu nadzoru budowlanego nakazującej usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w sytuacji, w której właściciel jest trudny do ustalenia, bądź też nie stosuje się do nałożonych obowiązków.

czytaj więcej
Odpowiedzialność za utrzymanie obiektu budowlanego

Zarządca także odpowiada za utrzymanie obiektu budowlanego

7 marca 2018

Przepisy prawa budowlanego nakładają szereg obowiązków związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych. Obowiązki te wiążą się m.in. z dokonywaniem przeglądów okresowych, czy też dbaniem o stan techniczny obiektów. Należy jednak pamiętać, że nie tylko właściciele są adresatami obowiązków wynikających z prawa budowlanego, ale również zarządcy obiektów budowlanych.

czytaj więcej