VAT a miejsce w garażu

Jaką stawką podatku powinna być opodatkowana sprzedaż miejsca postojowego w garażu podziemnym?

Analiza

Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT przy sprzedaży mieszkania razem z miejscem postojowym w garażu podziemnym może sprawić podatnikowi problem.

W przypadku sprzedaży obiektów budowlanych objętych społecznym programem mieszkaniowym stawka podatku ze względu na ich socjalny charakter wynosi 8%. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
  • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej powyższe limity 8% stawkę podatku stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia lokalu mieszkalnego. Definicji należy szukać w ustawie o własności lokali.

W ustawie o własności lokali samodzielny lokal mieszkalny zdefiniowano jako wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne. Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej „pomieszczeniami przynależnymi”.

Ustawa o własności lokali wprowadza również pojęcie nieruchomości wspólnej, określa warunki, jakimi obwarowane jest jej powstanie i zasady obliczania w niej udziału. W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali.

Zatem, jeżeli w ramach jednej nieruchomości następuje sprzedaż na odrębną własność lokalu mieszkalnego wraz ze stosownym udziałem w jej częściach wspólnych, w ramach którego określono sposób korzystania z części nieruchomości wspólnej w ten sposób, że przydzielono nabywcy prawo do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego, to sprzedaż ta ma charakter jednej transakcji i powinna podlegać opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT. Tak więc sprzedaż lokalu mieszkalnego razem z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości powinna korzystać z jednej 8% preferencyjnej stawki podatkowej.

Wnioski

Co do zasady sprzedaż lokali mieszkalnych objęta jest 8% stawką podatku VAT. Sprzedaż miejsc postojowych zlokalizowanych w garażu podziemnym również powinna korzystać ze stawki 8%, albowiem stanowi część składową lokalu mieszkalnego i nie może być przedmiotem odrębnej transakcji.

Miejsce postojowe zlokalizowane w garażu podziemnym, które stanowi część składową lokalu mieszkalnego i nie może być podmiotem odrębnej własności, podlega opodatkowaniu 8% stawką VAT.

Ponadto, jeżeli właścicielowi zakupionego miejsca parkingowego w garażu podziemnym, które stanowi udział w nieruchomości wspólnej, wraz z zakupem przydzielone zostało prawo do wyłącznego korzystania z tego miejsca to sprzedaż ta podlega opodatkowania 8% stawką podatku VAT.

 

Autor: