Obrót lasami prywatnymi

Nowe zasady obrotu lasami prywatnymi

31 maja 2016

Z dniem 1 maja 2016 roku weszły w życie przepisy ustanawiające nowe zasady nabywania niepaństwowych gruntów leśnych. Ustawa o zmianie ustawy o lasach, wprowadza mechanizmy umożliwiające nabywanie „prywatnych” gruntów leśnych przez Skarb Państwa. Działające w jego imieniu Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” w myśl nowych przepisów posiada bowiem prawo pierwokupu oraz prawo wykupu takich nieruchomości. Jak wygląda proces pierwokupu lasów przez Skarb Państwa? Czy Skarb Państwa może ingerować w postanowienia umowy sprzedaży? W jakich przypadkach Skarb Państwa jest wyłączony z możliwości pierwokupu?

czytaj więcej
Obrót ziemią rolną

Nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi – zakup i sprzedaż ziemi w 2016

18 maja 2016

W odniesieniu do jakich prywatnych nieruchomości zastosowanie znajdą nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi? Jaki wpływ na proces sprzedaży i zakupu ziemi rolnej mają nowe przepisy o kształtowaniu ustroju rolnego? Kiedy mamy do czynienia z nieruchomością rolną? Kto może nabyć nieruchomość rolną? Komu i kiedy przysługuje uprawnienie pierwokupu lub uprawnienie do nabycia ziemi rolnej?

czytaj więcej
Umowa przedwstępna sprzedaży domu

Na co uważać przy zawieraniu umowy przedwstępnej sprzedaży domu czy mieszkania

7 stycznia 2016

Umowa przedwstępna przypadku sprzedaży domu lub mieszkania jest dokumentem zabezpieczającym interesy stron do czasu podpisania ostatecznej umowy. Praktyka obrotu gospodarczego pokazuje, że instytucja tzw. umowy przedwstępnej jest dość często stosowana, w szczególności w przypadku transakcji na rynku nieruchomości. Warto więc znać odpowiedź na kilka kluczowych pytań. Czym jest umowa przedwstępna i do czego zobowiązuje strony? Czy w umowie przedwstępnej musi być wpisana cena i termin zawarcia umowy przyrzeczonej? Kto i kiedy może wyznaczyć termin zawarcia umowy przyrzeczonej? Na jakich zasad przysługuje odszkodowanie za uchylanie się od zawarcia umowy przedwstępnej? Kiedy przedawnia się roszczenie o zwrot zaliczki wpłaconej na poczet ceny?

czytaj więcej
Obrót ziemią rolną

Sprzedaż ziemi rolnej w 2016 roku

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która wejdzie w życie z 1 maja 2016 roku mocno ogranicza możliwość obrotu nieruchomościami rolnymi. Warto zastanowić się czy w okresie oczekiwania na nią nie dokonać czynności, które później będą niemożliwe lub co najmniej bardzo utrudnione. Komu przysługiwać będzie prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży prywatnych nieruchomości rolnych? Jakie czynności nie są objęte regulacjami nowego prawa pierwokupu? Czym charakteryzuje się prawo nabycia nieruchomości przysługujące Agencji Nieruchomości Rolnych? Jakie nieruchomości może nabyć Agencja? Jak zmienią się przepisy dotyczące nabywania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa?

czytaj więcej
Przeniesienie własności nieruchomości

Pełnomocnictwo do przeniesienia własności nieruchomości

25 lutego 2014

Czy przeniesienia własności nieruchomości można dokonać przez pełnomocnika? Kto może być pełnomocnikiem? Jakie skutki wywołuje jego ustanowienie? Jak powinno wyglądać pełnomocnictwo do przeniesienia własności nieruchomości? Wzór pełnomocnictwa do przeniesienia własności nieruchomości.

czytaj więcej